Algemene voorwaarden  
* Betalings- & leverings- (ALGEMENE) voorwaarden.
Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden
van DVD-Classics handelend onder de naam
Wa.Wi.Totaal Computer- en SatellietserviceGebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. Naast deze algemene voorwaarden kan Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice niet geaccepteerd. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden opvragen op de site van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice.
Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Artikelen gekocht via de webwinkels van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice, worden niet teruggenomen of geruild (uitzondering: artikelen met een fabricagefout)

Artikel 2 Offertes
Alle offertes opgesteld door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld. Prijsvermeldingen op de Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
Overeenkomsten met Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice komen pas dan tot stand wanneer Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur in prijslijsten op de Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
De artikelen van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice.
De prijzen zijn, indien niet anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt.
Verder is Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Niet tijdige betaling geeft Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook. Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice te verrichten prestaties.
Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice verrekening van facturen toe te passen.
Door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering
De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice.
Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook.
Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden.
In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice.
Na het verstrijken van deze termijn wordt Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice gegrond wordt bevonden, kan Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice overgaan tot het volgende:
  A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  B: het geleverde te vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren
  waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice worden afgegeven.
  C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het
  door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
De afnemer dient in alle gevallen Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken. Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd. Ook wordt op software geen service of garantie verleend.

Artikel 10 Garantie
Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.
Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum.
Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Omruilen van een product omdat het niet bevalt (dus bij geen defect) is nimmer mogelijk. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice op te geven adres.
  A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Wa.Wi.Totaal
  Computer- en Satellietservice garantiezegel en/of serienummer.
  C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten
  aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens
  Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice zijn verricht.
  D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde
  netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere
  van buiten komende oorzaken of onheilen.
  E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
  omschreven wijze is onderhouden.
  F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door
  Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice echter geen defect geconstateerd kan
  worden.
  H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn
  zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
  Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw
  lopen.
  Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven.

Artikel 11 Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice.
De afnemer vrijwaart Wa.Wi.Totaal Computer- en Satellietservice te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Aanbiedingen
  14.1. Alle aanbiedingen door of namens Wa.Wi.Totaal gedaan, zijn vrijblijvend.
  Wa.Wi.Totaal kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is
  vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
  14.2. De beschrijvingen en specificaties welke op de website staan omtrent de diverse
  producten, zijn alle gebaseerd op informatie van de fabrikant van het betreffende
  product.
  Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de wederpartij te worden
  geaccepteerd.

Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2006, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Welkom bij DVD-Classics.

Wilt U misschien eerst de Google reviews van
DVD-Classics bekijken voordat U verder gaat?
DVD-Classics Google Reviews
Klik
En kijk eens rond in de shop!
Nog 1820 titels(nieuw) uit voorraad leverbaar!
Nog 1165 titels(tweedehands) uit voorraad leverbaar!

Trustpilot review

Wij gebruiken alleen functionele cookies en geen reclame rommel!